Explosion Proof Housing CCTV

Explosion Proof Housing CCTV

การใช้กล้องกันระเบิด และป้องกันการกัดกร่อน กันระเบิดในที่นี้ หมายถึง ป้องกันไม่ให้ ตัวกล้องเองเกิดประกายไฟลุกลามออกมาภายนอก เนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบๆตัวกล้องอาจจะทำให้ ความเสียหายได้ง่าย เช่นหากตัวกล้องทำงานผิดปกติ อาจจะเกิดประกายไฟขึ้นได้ ทำให้เกิดความเสียหายที่ควบคุมไม่ได้ เช่นติดตั้งกล้องในโรงกลั่น โรงงานเอทานอลเป็นต้น

    ของที่เราจำหน่ายก็มี Certificate "ATEX" ครับ และ แบบไม่มี Certificate (ซึ่งราคาจะต่ำกว่า)


Show:
Explosion Proof Housing CCTV without IR

กล่องกันระเบิดสำหรับกล้องซีซีทีวีไม่มี IR

21,000 บาท

Explosion Proof Housing CCTV with IR

กล่องกันระเบิดสำหรับกล้องซีซีทีวีมี IR

23,000 บาท

ตัวแยกสัญญาณไฟไปเลี้ยง อินฟาเรด Housing

ตัวแยกสัญญาณไฟ PoE เลี้ยง IR Housing

1,500 บาท

Housing ระบายความร้อนด้วยอากาศ

Housing ระบายความร้อนด้วยอากาศ

30,000 บาท